تلفن هاي پاسخگو تلفن هاي پاسخگو

تلفن هاي پاسخگو(رشت)

مرکز تلفن

بازدید: 2510

اطلاعات تماس بخش های مختلف اداره کـل فـرودگـاه :

4 - 33727001 - 013

 

 

مـدیـرکـل :

 داخلی 2020  -  2022

 

روابط عمومی : داخلی 2121

 

انفورماتیک  داخلی 2034

 

مدیر ایمنی : داخلی : 2018

 

پاسخگویی به شکایات : داخلی 2088

 

 

مـعـا ونت عملیات هوانوردی :

داخلی : 2088

اداره مـراقـبـت پـرواز : 2012

شـبـکـه پـیـامـهـای هـوانـوردی : 2016

اداره مـهـنـدسـی الـکـتـرونـیـک : 2200

اداره اتش نشانی و نجات فرودگاهی : 2042

 

معاونت اجرایی :  2090

اداره بـازرگـانـی و حـقـوقـی :  داخلی 2054

دفتر اداره بازرگانی و حقوقی : داخلی 2055    2025

بخش حقوقی اداره بازرگانی و حقوقی : داخلی 2057

 

اداره امور عـمـومـی -  مـالـی :

رئیس اداره عمومی - مالی : داخلی 2026

حسابدار اداره عمومی - مالی : داخلی 2023 - 2035 - 2037 - 2038

درآمد اداره عمومی - مالی : داخلی 2036

امین اموال اداره عمومی - مالی : داخلی 2043

کارپردازی اداره عمومی - مالی : داخلی 2046

امور بازنشستگی اداره عمومی - مالی : داخلی 20670

 

اداره  تسهیلات و تجهیزات فرودگاهی : 2090

مسئول  ساختمانی 2041

مسئول فنی 2044

 

اداره مـراقـبـت پـرواز :

رئیس اداره مراقبت پرواز داخلی 2012

 

 

 

 

شـبـکـه پـیـامـهـای هـوانـوردی :

مسئول شـبـکـه پـیـامـهـای هـوانـوردی : داخلی 2016

 

 

 

 

اداره کـل فـرودگـاه

شـرکـت هـای هـواپـیـمـایـی

دفتر مدیر کل

33726974

ایـران ایـر

فکس

33720099

مدیر کل

33114043

معاون عملیات هوانوردی

33726995

ترافیک

33730001

مرکز تلفن

33727001-4

دیسپچ

33724077

معاون اجرایی

33759563

ایستگاه

33724047

 

 

فنی

33752126

 

 

بار

33726767

روابط عمومی

33727176

 

 

رئیس اداره مراقبت پرواز

33727621

 

 

 

 

آسـمـان

شبکه پیامهای هوانوردی

33759562

ریاست و ایستگاه

33756353

انفورماتیک

33727615

ترافیک

33759594

رئیس اداره الکترونیک

33727620

دیسپچ

33759596

 

 

 

 

اداره اتش نشانی و نجات فرودگاهی

33726945

 

 

امور فنی و تاسیسات

33726027

سـایـر

اداره بازرگانی و حقوقی

33729728

 

نوریزان ماهان

33757475

ساختمان

33727613

33757484

رئیس اداره عمومی- مالی

33726971

ایرتور

33751900

حسابداری

33727619

هواشناسی

2-33764881

حسابداری

33727612

هواشناسی ( گویا )

134

درآمد

33729729

سوخت گیری

33721931

کارپردازی

33759974

تاکسیرانی

33752288

اداره عمومی- اداری

33726026

 

 

دبیرخانه –  بایگانی - فکس

33727614

 

مدیر ایمنی

33729730

قشم ایر

33720051 33720057

 

 

موسسه گوهریان

33720091

 

 

 

 

 

 

تـرمـیـنـال هـا

 

 

مدیر ترمینال (ترمینال 1)

33759561

 

 

مدیر ترمینال (ترمینال2)

33729731

 

 

 

 

 

 

گمرک  ( ترمینال 1 )

33727616

 

 

 

 

 

بانک ملی ( ترمینال 1 )

33724587

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعات پرواز  ( ترمینال 2 )

199