فرم شکایت فرم شکایت

شکايت(رشت)

فرم شکایت مشتریان

مشتری گرامی خواهشمند است اطلاعات مرتبط با شکایات خود را از فرودگاه و خدمات ارائه شده به صورت دقیق و خوانا در فرم زیر تکمیل نمایید .

فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت وظیفه خود می داند با پیگیری شکایات، نتیجه را به شما منعکس نماید.

مشخصات فردی ( در صورت تمایل ):

تکمیل دقیق مشخصات فردی موجب می گردد تا موضوعات مطرح شده به شکل مناسب پیگیری شده و نتایج آن به شما منعکس گردد.

نام و نام خانوادگی :                              سن :                      جنسیت:    مذکر □      مونث   □                شغل :

تلفن تماس( با کد مربوطه)  :                                                           تلفن همراه :

آدرس دقیق پستی :

 

مشخصات شکایت :       تاریخ :                                         

 

    ساعت :                              شماره پرواز :

                                مبداء :                                                    مقصد:

واحد مرتبط با شکایت :

شرکت هواپیمایی □             مدیریت ترمینال  □                    تاکسیرانی □                    اورژانس □

خدمات رفاهی ترمینال □    خدمات بانکی □    واحد اداری□        خدمات بار □  

خدمات بازرسی بدنی  □                    سایرموارد □            لطفا شرح دهید ...........

 

شرح موضوع :

 

 

                                                                                                                                         نام و نام خانوادگی

                                                                                                                              تاریخ و امضاء

پیگیری شکایات :

موضوع شکایت توسط واحد. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . در تاریخ . . . . . . . . . . .دریافت و برای بررسی و تجزیه و تحلیل به مسئول ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات ارجاع گردید.

                                                                                                    تایید کننده :                                    تاریخ و امضاء‌:

شرح تجزیه و تحلیل شکایات وارده برای ارائه به کمیته بررسی شکایات و نظرات مشتریان :

 

 

 

                                                                                      تصویب کننده :                                 تاریخ و امضاء:

فرودگاه  بین سردار جنگل رشت این اطمینان را به شما می دهد تا با پیگیری شکایات و نظرات شما ، خدمات مطلوبتری را به شما ارائه نماید .

تلفن رسیدگی به نظرات و شکایات مشتریان فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت : 3-7727001 (0131) ، صندوق پستی : رشت 3659- 41345