فرودگاه
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
فرودگاه
فرودگاه
وضعیت
وضعیت
ساعت
ساعت
تاریخ
تاریخ
نوع پرواز
نوع پرواز
مدیرکاروان
مدیرکاروان
ظرفیت
ظرفیت
شماره کاروان
شماره کاروان
ايران اير 1579 رشت به زمين نشست _تاخير در ورود 12:20 1397/06/06 ورودي رودسري-فلاح ابدي 28009-28013
ايران اير 1589 رشت به زمين نشست _تاخير ندارد 03:00 1397/06/07 ورودي بي آلايش-حسينجاني 28007-28011
ايران اير 1407 رشت به زمين نشست _تاخير ندارد 22:05 1398/06/10 ورودي سقطي جلالي-حاتمي 28004-28282
ايران اير 1421 رشت به زمين نشست _تاخير ندارد 02:05 1398/06/11 ورودي محبتي-جهانديده 28003-28005