حمل و نقل عمومی حمل و نقل عمومی

حمل و نقل عمومي(رشت)

حمل و نقل عمومی

 ناوگان تاکسی فرودگاه به رنگ زرد و با لوگوی  (Airport Taxi) دارای گیشه در داخل سالن ترمینال بوده و درخدمت مسافرین است.