ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

آسمان

844

تهران

طبق برنامه

AT72

ورودي داخلي

شنبه

18:25

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

اير تور

904

مشهد

طبق برنامه

MD82

ورودي داخلي

شنبه

15:30

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7540

عسلويه

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

شنبه

15:25

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4143

مشهد

طبق برنامه

MD82

ورودي داخلي

شنبه

13:00

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

3898

عسلويه

طبق برنامه

A320

ورودي داخلي

شنبه

11:40

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

3795

شيراز

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

شنبه

11:15

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

ايران اير

245

تهران

طبق برنامه

F100

ورودي داخلي

شنبه

11:05

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

844

تهران

تاخير دارد

AT72

ورودي داخلي

جمعه

17:20

۲۷ مرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6962

مشهد

نشست(15:25)-پايان تحويل بار

MD82

ورودي داخلي

جمعه

15:20

۲۷ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4143

مشهد

لغو شد

MD82

ورودي داخلي

جمعه

13:00

۲۷ مرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7486

مشهد

نشست(12:35)-پايان تحويل بار

MD83

ورودي داخلي

جمعه

12:30

۲۷ مرداد ۱۳۹۶

ايران اير

3314

تبريز

نشست(12:25)-پايان تحويل بار

AT72

ورودي داخلي

جمعه

12:20

۲۷ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

646

بندر عباس

نشست(10:58)-پايان تحويل بار

F100

ورودي داخلي

جمعه

10:20

۲۷ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

3795

شيراز

نشست(09:05)-پايان تحويل بار

F100

ورودي داخلي

جمعه

09:05

۲۷ مرداد ۱۳۹۶

ايران اير

243

تهران

نشست(08:45)-پايان تحويل بار

AT72

ورودي داخلي

جمعه

08:30

۲۷ مرداد ۱۳۹۶

نفت

2633

اهواز

نشست(07:35)-پايان تحويل بار

FK50

خروجي داخلي

جمعه

07:30

۲۷ مرداد ۱۳۹۶

ايران اير

437

تهران

نشست(21:00)-پايان تحويل بار

AT72

ورودي داخلي

پنج شنبه

21:05

۲۶ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

844

تهران

نشست(19:28)-پايان تحويل بار

AT72

ورودي داخلي

پنج شنبه

19:05

۲۶ مرداد ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ

آسمان

845

تهران

طبق برنامه

AT72

خروجي داخلي

شنبه

18:55

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

اير تور

905

مشهد

طبق برنامه

MD82

خروجي داخلي

شنبه

16:30

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7541

عسلويه

طبق برنامه

MD82

خروجي داخلي

شنبه

16:15

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4142

مشهد

طبق برنامه

MD82

خروجي داخلي

شنبه

14:00

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

3897

عسلويه

طبق برنامه

A320

خروجي داخلي

شنبه

12:30

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

3796

شيراز

طبق برنامه

F100

خروجي داخلي

شنبه

11:45

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

ايران اير

244

تهران

طبق برنامه

F100

خروجي داخلي

شنبه

11:40

۲۸ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

845

تهران

اعلام تاخير(18:50)

AT72

خروجي داخلي

جمعه

17:50

۲۷ مرداد ۱۳۹۶

کاسپين

6963

مشهد

پرواز کرد(16:25)

MD82

خروجي داخلي

جمعه

16:20

۲۷ مرداد ۱۳۹۶

زاگرس

4142

مشهد

لغو شد

MD82

خروجي داخلي

جمعه

14:00

۲۷ مرداد ۱۳۹۶

کيش اير

7487

مشهد

پرواز کرد(13:25)

MD83

خروجي داخلي

جمعه

13:15

۲۷ مرداد ۱۳۹۶

ايران اير

242

تهران

پرواز کرد(13:00)

AT72

خروجي داخلي

جمعه

12:55

۲۷ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

647

بندر عباس

پرواز کرد(11:57)

F100

خروجي داخلي

جمعه

11:20

۲۷ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

3796

شيراز

پرواز کرد(09:43)

F100

خروجي داخلي

جمعه

09:35

۲۷ مرداد ۱۳۹۶

ايران اير

3315

تبريز

پرواز کرد(09:30)

AT72

ورودي داخلي

جمعه

09:05

۲۷ مرداد ۱۳۹۶

نفت

2632

اهواز

پرواز کرد(08:10)

FK50

خروجي داخلي

جمعه

08:00

۲۷ مرداد ۱۳۹۶

ايران اير

436

تهران

پرواز کرد(21:40)

AT72

خروجي داخلي

پنج شنبه

21:40

۲۶ مرداد ۱۳۹۶

آسمان

845

تهران

پرواز کرد(19:57)

AT72

خروجي داخلي

پنج شنبه

19:35

۲۶ مرداد ۱۳۹۶

ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مبدا
مبدا
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ
ایرلاین
ایرلاین
شماره پرواز
شماره پرواز
مقصد
مقصد
وضعیت
وضعیت
هواپیما
هواپیما
ترمینال
ترمینال
روز
روز
زمان
زمان
تاریخ
تاریخ