ساعت

شماره پرواز

مبدا

وضعیت

11:00

آسمانIRC646

بندرعباس

طبق برنامه

11:20

آسمانIRC3940

شیراز

طبق برنامه

11:30

ایران ايرتورIRB904

مشهد

طبق برنامه

12:40

ایران ایرIRA3331

تهران

طبق برنامه

17:55

آسمانIRC844

تهران

طبق برنامه

ویژه حج ویژه حج

شعار سال 97 شعار سال 97

اخبار فرودگاه
۲۸ آبان ۱۳۹۷

آغاز دورۀ آموزشي سرپرستي آتش نشاني و هدايت زميني هواپيما

با حضور مديرکل آتش نشاني و هدايت زميني هواپيما و مديرکل فرودگاه استان گيلان در فرودگاه سردارجنگل رشت
مدت دوره40ساعت از تاريخ97/8/28 لغايت97/9/2 فراگيران از فرودگاه استان اردبيل،مازندران و گيلان
۲۸ آبان ۱۳۹۷

فرودگاه سردارجنگل رشت با آمادگي کامل به استقبال زمستان رفت

مانور عمليات زمستاني و برفروبي در فرودگاه سردارجنگل رشت با حضور مديرکل آتش نشاني و هدايت زميني هواپيما و مدير کل فرودگاه و مسئولين ارگانها و شرکتهاي هواپيمايي برگزار گرديد.
۱۵ آبان ۱۳۹۷

قدرداني از خدمات ارزشمند کاپيتان پورشفيقي رياست ايستگاه شرکت هواپيمايي آسمان در استان گيلان

مديرکل فرودگاه گيلان از زحمات کاپيتان پورشفيقي رئيس ايستگاه شرکت هواپيمايي آسمان در گيلان که به درجۀ بازنشستگي نائل آمده است، قدرداني کرد.
۱۳ آبان ۱۳۹۷

حضور کارکنان فرودگاه سردارجنگل رشت در راهپيمايي 13آبان

حضور کارکنان فرودگاه سردارجنگل رشت در راهپيمايي 13آبان به روايت تصوير