خبر خبر

قدرداني مديرکل تجهيزات و سامانه هاي فرودگاهي از مديرکل فرودگاه استان گيلان
مهندس عباس وفايي مديرکل تجهيزات و سامانه هاي فرودگاهي و ناوبري هوايي ايران با ارسال تقدير نامه اي از زحمات مديرکل و کارکنان فرودگاه سردارجنگل رشت قدرداني کرد.

به گزارش روابط عمومی ادارۀ کل فرودگاه استان گیلان، دورۀ آموزشی روساء، مسئولین امورترمینالها تسهیلات و تجهیزات فرودگاهی کشورکه به میزبانی فرودگاه سردارجنگل رشت که در 29 آبان ماه برگزارشده بود مورد رضایت مدیرکل تجهیزات و سامانه های فرودگاهی قرار گرفت و وی با ارسال تقدیرنامه ای از مدیرکل فرودگاه گیلان قدردانی کرد.

روابط عمومی ادارۀ کل فرودگاه استان گیلان

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد