خبر خبر

آگهي فراخوان مناقصه عمومي دو مرحله اي پروژه زهکشي و شبکه جمع آوري آب هاي سطحي و تصفيه خانه فاضلاب فرودگاه رشت
شرکت فرودگاه ها و ناوبري ايران- معاونت عمليات فرودگاهي در نظر دارد عمليات اجرايي پروژه زهکشي و شبکه جمع آوري آب هاي سطحي و تصفيه خانه فاضلاب فرودگاه رشت را بر اساس قانون برگزاري مناقصات و از طريق مناقصه عمومي دو مرحله اي به پيمانکار واجد شرايط واگذار کند

روابط عمومی اداره کل فرودگاه استان گیلان

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد