امکانات و خدمات امکانات و خدمات

امکانات و خدمات(رشت)

فهرست خدمات و فعالیتهای استاندارد شده فرودگاه سردار جنگل رشت

(مستند شده در اسناد ایزو فرودگاه رشت)

مطابق با الزامات سامانه ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی استان گیلان در سال 93