نمایش محتوا نمایش محتوا

چشم انداز شركت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران 

در افق ايران 1404
 

 
 شركت پيشرو منطقه در مديريت و ارائه خدمات ايمن،امن و اثربخش فرودگاهي وناوبري هوايي

و
موثردر توسعه پايدار كشور و برخوردار از تعاملات کارآمد ملي و بين المللي