نمایش محتوا نمایش محتوا

خدمات شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران

شناسنامه خدمات عنوان خدمت بستر ارائه خدمت
13051753000 ارائه خدمات ترافیک هوائی  
13051754000 ارائه و راهبری زیرساخت های مرتبط سامانه پذیرش مسافر  
13051755000 ارائه محل استقرار و زیر ساختهای فرودگاهی  
13051756000 صدور مجوز تردد دسترسی  
13051757000 اعلان پرواز تلفن گویا 199