شرکت های هواپیمایی فعال در فرودگاه رشت شرکت های هواپیمایی فعال در فرودگاه رشت

1. شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) به شماره 01333114043 و 01333724070 و 01333724047

2. شرکت هواپیمایی آسمان به شماره 01333759596 و 01333759594

3. شرکت هواپیمایی ایران ایرتور به شماره 01333751900 که هندلینگ آن توسط شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) انجام می گیرد.

4. شرکت هواپیمایی قشم ایر که هندلینگ آن توسط شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) انجام می گیرد.

5. شرکت هواپیمایی کیش ایر که هندلینگ آن توسط شرکت هواپیمایی نورریزان به شماره 01333757475 و 01333757484 انجام می گیرد.

6. شرکت هواپیمایی تابان که هندلینگ آن توسط شرکت هواپیمایی نورریزان به شماره 01333757475 و 01333757484 انجام می گیرد.

7. شرکت هواپیمایی سپاهان که هندلینگ آن توسط شرکت هواپیمایی نورریزان به شماره 01333757475 و 01333757484 انجام می گیرد.

8. شرکت هواپیمایی اترک که هندلینگ آن توسط شرکت هواپیمایی نورریزان به شماره 01333757475 و 01333757484 انجام می گیرد.

9. شرکت هواپیمایی نفت ایر که هندلینگ آن توسط شرکت هواپیمایی نورریزان به شماره 01333757475 و 01333757484 انجام می گیرد.

10. شرکت هواپیمایی سعودی که هندلینگ آن توسط شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) انجام می گیرد.

11. شرکت هواپیمایی اطلس گلوبال که هندلینگ آن توسط شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) انجام می گیرد.