اسامی مدیران و مسئولین اداره کل فرودگاه استان گیلان اسامی مدیران و مسئولین اداره کل فرودگاه استان گیلان

 

- مهندس سید محسن میرحسینی مدیرکل فرودگاه استان گیلان

- مهندس جعفر منفردی معاون عملیات هوانوردی اداره کل فرودگاه استان گیلان

- مهندس عزیزالله نوری نیا معاون اجرایی اداره کل فرودگاه استان گیلان

- آقای حمید رضا داودی مسئول حراست اداره کل فرودگاه استان گیلان

- مهندس سید بابک میر حسینی رئیس اداره مراقبت پرواز

- مهندس مصطفی کمایی ناصح رئیس اداره مهندسی الکترونیک هواپیمایی

- مهندس عبدالله عاشوری سرپرست مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی

- آقای علی داسی سرپرست اداره ایمنی و نجات فرودگاهی

- مهندس سعید وطن خواه مدیر ایمنی

- آقای امیر حق بین عامل ذیحساب

- آقای مجید اسمعیل زاده رئیس اداره بازرگانی و حقوقی

- مهندس سبحان کاظمی پور مسئول واحد ساختمان

- مهندس شاهین شادمانی بصیر دبیر کمسیون تحول اداری

- آقای سید رضا علوی زمیدانی مسئول روابط عمومی و دفتر مدیر کل