اسامی مدیران و مسئولین اداره کل فرودگاه استان گیلان اسامی مدیران و مسئولین اداره کل فرودگاه استان گیلان

 

- مهندس غلامرضا کریم آقایی مدیر کل فرودگاه استان گیلان

- مهندس جعفر منفردی معاونت عملیات هوانوردی اداره کل فرودگاه استان گیلان

- مهندس سید محسن میرحسینی معاون اجرایی اداره کل فرودگاه استان گیلان

- آقای حمید رضا داودی مسئول حراست اداره کل فرودگاه استان گیلان

- مهندس محمد علی رستمی رئیس اداره مراقبت پرواز

- مهندس عزیزالله نوری نیا رئیس اداره مهندسی الکترونیک هواپیمایی

- آقای محمد آقابابایی سرپرست مخابرات و فناوری اطلاعات هوانوردی

- آقای علی داسی سرپرست اداره ایمنی و نجات فرودگاهی

- مهندس سید بابک میر حسینی مدیر ایمنی

- مهندس جعفر عبدالهی رئیس اداره تسهیلات و سامانه های فرودگاهی

- آقای اسماعیل برناس رئیس اداره امور امور عمومی و عامل ذیحساب

- آقای مجید اسمعیل زاده رئیس اداره بازرگانی و حقوقی

- آقای مهندس عبدالله عاشوری مسئول IT

- آقای مهندس سبحان کاظمی پور مسئول واحد ساختمان

- آقای مهندس شاهین شادمانی بصیر دبیر کمسیون تحول اداری

- آقای سید رضا علوی زمیدانی مسئول روابط عمومی و دفتر مدیر کل