نمایش محتوا نمایش محتوا

شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران در نظر دارد پروژه مرمت و بهسازی ساختمانها، زیر ساختهای تاسیسات برقی، مکانیکی و عوامل پروازی و محوطه سازی فرودگاه سردار جنگل رشت را بر اساس قانون برگزاری مناقصات و از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای فشرده به شرکتهای پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

دریافت آگهی فراخوان